Jump to content

Бабыщпэплъ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бабыщпэплъ
Бабыщпэплъ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Бабыщ лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Бабыщпэплъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бабыщпэплъ
Латин цӀэр
Netta rufina Pallas, 1773


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175234
NCBI 30387
Netta rufina

Бабыщпэплъ (лат-бз. Netta rufina) — бабыщ теплъэ лъэпкъ къуэдзэм щыщщ.

Къуалэбзу пӀащэ уэндэгъущ, ч. 1,5 м нэс къешэч. Хъумрэ анэмрэ тыншу зэхыбогъэкӀыф, япэрейм и щхьэр гъуэ-лыдыфэщ, и пэр удзыфэщ, лъэ тхьэпэхэр плъыжьщ, бгъэгумрэ ныбэ щӀагъымрэ фӀыцӀэщ. Анэм и теплъэр нэхъ зэфэзэщщ, хужь-гъуабжафэщ.

Нэхъыбэу здэщыӀэр Къаукъазым, Курыт Азиэм я хыкъумхэм. Здэгъуалъхэр нэхъыбэу къэмыл Ӏувхэращ. Къырешыр шыри 6-10. Бабыщпэплъыр Ищхъэрэ Къаукъазым щыплъагъунур зэзэмызэ дыдэщ, нэхъыбэм Хы ФӀыцӀэм Хы Каспий я Ӏуфэхэм.


  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.