Jump to content

Бабыщ лъэпкъ къуэдзэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бабыщ лъэпкъ къуэдзэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Бабыщ лъэпкъ къуэдзэр
Латин цӀэр
Anatinae


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 714011
NCBI {{{1}}}

Бабыщ лъэпкъ къуэдзэр (лат-бз. Anatinae) — къаз теплъэ хэкӀыгъуэм щыщщ.

Мыбы къызэщӀеубыдэ лӀэужьыгъуи 112-рэ, абы щыщу Урысейм ущыхуозэ 41-рэм. Ахэр я инэгъкӀэ курытщ, е жьгъейщ, пщагуэхэщ, лъэдий кӀэщӀхэщ. Я теплъэкӀэ хуабжьу зэмыфэгъухэщ. Куэдым я дамэм ӀэпапӀэ хужь ин хэлъщ. Хъухэмрэ анэхэмрэ гъуэлъхьэгъуэ зэманым я теплъэкӀэ ину зэщхьэщокӀ, илъэсым тӀо цы япхъыж: гъэмахуэм, бжьыхьэм.

ХэкӀхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.