Бабыщгъуабжэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бабыщгъуабжэ
Бабыщгъуабжэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псыбабыщхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Бабыщгъуабжэ
Латин цӀэр
Anas strepera Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175073
NCBI 75861
Mareca strepera

Бабыщгъуабжэ (лат-бз. Anas strepera) — бабыщ теплъэ лъэпкъым, псыбабыщ лъэпкъ къуэдзэм щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Инкъым, нэхъ пӀащэхэм ч. 1,3-рэм нэс къащэчыр. Гъунэгъуу уемыплъмэ и щхьи и пкъи гъуабжафэ къыпфӀощӀ, щыщыткӀи щылъатэкӀи и дамэхухэр ӀупщӀу болъагъу. Гъуалъхьэжыгъуэм хъум и тхыцӀэр — гъуабжэщ, щхьэр гъуэ-гъуабжафэщ, пщэ къыхэкӀыпӀэр, хулъащхьэр, бгъэр, джабэхэр хужь-фӀыцӀэ зэхэпхъауэ кърохыр. Анэм и теплъэр нэхъ зэфэзэщщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Бабыщгъуабжэм ущыпэщӀохуэ Еуропэм, Азиэм, Америкэм. ФӀыуэ елъагъу тафэ, псы хуэмхэр, псыхъуэшхуэхэр, къамылылъэ хыкъумхэр, псыпцӀалъэхэр, губгъуэхэр, мэз лъапэхэр. Мэлъэтэжхэр. Къауъказым щӀымахуэми губгъуэ псынэхэм уащыхуэзэ. Зэ къишыгъуэр шыри 9-11-щ. Шырхэр псынщӀэу хохъуэ, мэзитӀ ныбжьым лъатэн яублэ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я Ӏусыр нэхъыщхьэу къэкӀыгъэщ, гъэмахуэм абы хохьэ хьэпщхупщхэмрэ псы псэущхьэ жьгъей зэмылӀэужьыгъуэхэмрэ. КъаущэкӀу.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.