Нэгъуейхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нэгъуейхэр
зэрзэджэжьхэр: ногайлар
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 103, 660
Здэпсохэр: Дагъыстэным, Ставропол крайм, Къэрэшей-Шэрджэсым
Бзэр: нэгъуеибзэ
Диныр: Ислъам
Расэм и типыр: ипщэсыбыр расэ

Нэгъуейхэр (нэгъ-бз. ногайлар) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, нэгъуеибзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслъымэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 103, 660 мэхъур, абым и нэхъыбэр (мин 40, 407) Дагъыстэным исщ.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot