Jump to content

Урысхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Урысхэр
зэрзэджэжьхэр: русские
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: ~ 150 млн
Здэпсохэр: Урысей Урысей — 115 889 107 (2002);[1]

Укрэинэ — 8 334 141 (2001);[2]
Къазахъстэн — 3 797 000 (2009);[3]
АШЗ — 3 129 738 (2008);[4]
Узбэчстэн — 1 199 015 (2000);[5]
Урысыху — 785 084 (2009); [6]
Латвиэ — 703 243 (2000);[7]
Къыргъызстэн — 419 600 (2009);[8]
Джэрмэн — 178 600 (2008).[9]

Бзэр: урысыбзэ
Диныр: чыристэныгъэ
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Зыхэхьэр: къуэкӀыпӀэ слауанхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: укрэнхэр, урысыхухэр
Урысхэр Уикисурэтылъэм

Урысхэр (зэрзэджэжьхэр —русские) : Урысыху, Укрэинэ, Къазахъстэн, АШЗ, Джэрмэн, пэмыкӀ хэкухэм.


Гулъытыгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Last edited 6 years ago by YiFeiBot