Шэрэджхахуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Шэрэджхахуэ
урбз. Черек-Хуламский

Кординатхэр: 43°17′59.2″ с. ш. 43°25′35.76″ в. д. / 43.299778° с. ш. 43.4266° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 46 км
Псыхъуэм и инагъыр: 170 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Шэрэдж
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Шэрэджхахуэ (урбз. Черек-Хуламский) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Шэрэджым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 50 хуэдиз мэхъур.