Бэхъсэн (псы)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бэхъсэн
урбз. Баксан

Кординатхэр: 43°43′52″ с. ш. 44°03′43″ в. д. / 43.731111° с. ш. 44.061944° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 173 км
Псыхъуэм и инагъыр: 6, 800 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ (Ӏуащхьэмахуэ)
И пэр: Балъкъыпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр
ГВР: 07020000712108200004482

Бэхъсэн (урбз. Баксан) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Балъкъыпсым хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 173 хуэдиз мэхъур.