Jump to content

Шапсыгъхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Адыгэ лъакъуэлъэш хулъхугъэ, шу фашэ щыгъуу

Шапсыгъхэр (хьэр-бз. :الشابسوغ, урбз. :шапсуги ) — адыгэхэм и зы лъакъу, здэпсохэр Урысейм (Адыгеим, Краснодар крайм (Щачэ, ТӀуапсы). Урысейм щымыхъукӀэ пэмыкӀ къэралу шапсыгъхэр здисхэр: Тыркум, Йорданым, Шамым, Джэрмэным, АШЗ-м, Исраэлым, иджыри къэрал бжыгъэхэм джоуэ.

Шапсыгъэхэмэ я бзэр адыгэбзэ шапсыгъэбзэ, ауэ псэлъэкӀэмкӀэ пэмыкӀ кӀахэ лъакъуэхэм макӀэу ящхьэщокӀыр.

Шапсыгъэ нып.

Шапсыгъ лъакъуэцӀэ Йорданым дэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Кушъу, Пшыдэтыкъо, Шхьэлахъуэ, Псыкынуп, Джан, Тхьэркъахъо, Къуеж, Хьэдагъэ, Мишэ, Хьэтогъ, Нэгъуж, Тамохъ, Хъурмэ, Бгъанэ,шупащ,ШъэошӀу.

Шапсыгъху Исраэлым исхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Исраэлым Шапсыгъэ чӀылэ дэд ицӀу Кфар Кама дэс 3,000 цӀыф. Кфар Камэм шапсыгъэху дэсхэр шапсыгъэбзэкӀэ мэгушаӀэх.

Шапсыгъ лъакъуэцӀэ Исраэлым дэсхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Абрэгь, Ачумыжъ (Ацумыжъ), Бгъанэ, Бат , БлэнгъэпсӀ, БэтӀыуашъ, Зази, Коблэ, Къалыкъу, Къэтыжъ, ЛъыӀужъ, ЛӀыпый, Наго, Натхъо, Наш, Нэпсэу, Тхьэухъо, Гъоркъыжъ, Хъэзэл, Хьэдищ, Хьэхъу, Чъуэмшъо, Чушъхьэ, Шэугьэн, Шъуагьэ, Шъэгьашъ.

Еплъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]