Кфар Камэм ишапсыгъэбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Кфар Камэм и шапсыгъэбзэ (ин-бз. :Kfar Kama's Shapsug languageадыгэхэм я зы псалъэкӀэ. Мыр Исраэл Кфар Камэм Адыгэу шэпсэумэ яшапсыгъэбзээу зэрэмэгущаӀэхэрэр.

ЗэхъокӀгъэ ГущыӀэхэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Инджылыбзэ Кфар Камэм ишапсыгъэбзэ КӀэмыгуебзэ Къэбэртайбзэ
Cyrillic IPA Cyrillic IPA Cyrillic IPA
what лъэу ɬaw сыд səd сыт sət
man къулфыгъэ qʷəlfəʁa хъулъфыгъэ χʷəɬfəʁa хъулъхугъэ χʷəɬxʷəʁa
few, bit тэкӀу takʷʼ тӀэкӀу tʼakʷʼ тӀэкӀу tʼakʷʼ
small цыкӀу t͡səkʷʼ цӀыкӀу t͡sʼəkʷʼ цӀыкӀу t͡sʼəkʷʼ
wall къалэ qaːla дэпкъы dapqə дэпкъ dapq
shoe чъуакъо t͡ʃʷaːqʷa цуакъэ t͡sʷaːqa вакъэ vaːqa
star жъуагъэ ʒʷaːʁa жъуагъо ʒʷaːʁʷa вагъуэ vaːʁʷa
tree чъыг t͡ɕəɣ чъыгы t͡ʂəɣə жыг ʒəɣ
cow чэм t͡ʃam чэмы t͡ʃamə жэм ʒam
night чэщ t͡ʃaɕ чэщы t͡ʃaɕə жэщ ʒaɕ
yard щао ɕaːwa щагу ɕaːɡʷə - -
poor тхьамыщкӀь tħaməɕkʲʼ тхьамыкӀ yħamət͡ʃʼ тхьэмыщкӀэ yħaməɕt͡ʃʼa
today нэпэ napa непэ najpa нобэ nawba
day after tomorrow нэущымыщкӀь nawɕəməɕkʲʼ неущымыкӀ nawɕəmət͡ʃʼ ? ?
big фэ fˠa джадэ d͡ʒaːda ? ?
worm хьаблыу ħaːbləw хьамлыу ħaːmɮəw хьэмбылыу ħambəɮəw
to dance угьын wəɡʲən къэшъон qaʃʷan къэфэн qafan
spider багьэ baːɡʲa бэджы bad͡ʒə бэдж bad͡ʒ
ant хъанзэгу χaːnzaɡʷ къамзэгу qːamzaɡʷ хъумпӀэцӀэдж χʷəmpʼat͡sʼad͡ʒ
cheese хъуае χʷaːja къуае qʷaːja кхъуей qχʷej
ship къохь qʷaħ къухьэ qʷəħa кхъухь qχʷəħ
voice, sound махъэ maːχa макъэ maːqa макъ maːq
pig хъо χʷa къо qʷa кхъуэ qχʷa
grave хъэ χa къэ qa кхъэ qχa
dog хьэжъ ħaʐ хьэ ħa хьэ ħa
to believe шӀошӀун ʃʷʼaʃʷʼən шӀошъын ʃʷʼaʂəm фӀэщын fʼaɕəm
blue шъухъуатӀэ ʃʷəχʷaːtʼa шхъуантӀэ ʃχʷaːntʼa шхъуантӀэ ʃχʷaːntʼa
pink плъыжьгьэфы pɬəʑɡʲafə тхьэмбылышъу tħambəɮəʃʷ ? ?
orange гъожьыплъыжь ʁʷaʑəpɬəʑ гъоплъышъо ʁʷapɬəʃʷa ? ?
brown къэхьыуашъу qaħəwaːʃʷ етӀагъо jatʼaːʁʷa ? ?
swing кӀьэрхъон kʲʼarχʷan хъэрен χarajn ? ?
frog хьантыкъуакъу ħaːntəqʷaːqʷ хьантӀаркъу ħaːntʼaːrqʷ хьэндыркъуакъуэ ħandərqʷaːqʷa
turtle хьэнчэмыӀу ħant͡ʃaməʔʷ хьэдэпчэмыӀу ħadapt͡ʃaməʔʷ шылъэгу ʃəɬaɡʷ
right (side) жъабгъо ʐaːbʁʷa джабгъо d͡ʒaːbʁʷa ижь jəʑ
to laugh at шӀыгушӀкӀьын ʃʼəɡʷəʃʼkʲʼən дэхьащхын daħaːɕxən ? ?
nothing зиӀ ziʔ зыцый zət͡səj ? ?
friend гъусэ ʁʷəsa ныбджэгъу nəbd͡ʒaʁʷ ныбжьэгъу nəbʑaʁʷ
king парчъыхь paːrt͡ʂəħ пачъыхь paːt͡ʂəħ пащтыхь paːɕtəħ
always еныу janəw ренэу rajnaw рену rajnəw