Jump to content

Хьэрыпыбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Хьэрыпыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: اللغة العربية‎‎
Къэралхэр: Сауд Хьэрыпей, Кувейт, Шам, Мысыр, Алжир, ЛъЗ, пэмыкӀхэр
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 200 — 323
Рейтингыр: 2
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Афразийхэр
Семит гупыр
Хьэрып гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: хьэрып тхыпкъылъэ
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: ar
ISO 639-2: ara
ISO 639-3: ara

Хьэрыпыбзэ (اللغة العربية‎‎, al-luġa al-ʿarabiyya) — афразийхэм ящыщ, хьэрып бзэ групэм хэту.

Хьэрыпыбзэр я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху - млн 200 — 323 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Сауд Хьэрыпей, Кувейт, Шам, Мысыр, Алжир, ЛъЗ пэмыкӀхэр къэралым.

Тхыбзэр зэрщыт — хьэрып.

Хьэрыпыбзэ тхыпкъылъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хьэрыпыбзэм итхыпкъылъэр
тхыпкъэр изакъуэмэ тхыпкъэр япэреймэ тхыпкъэр курытмэ тхыпкъэр яужьыреймэ ицӀэ адыгэбзэкӀэ IPA
ا алиф Ӏ [ʔ] е [aː]
ب بـ ـبـ ـب баӀ б [b]
ت تـ ـتـ ـت таӀ т [t]
ث ثـ ـثـ ـث тьаӀ [θ]
ج جـ ـجـ ـج джим дж [d͡ʒ]
ح حـ ـحـ ـح хьаӀ хь [ħ]
خ خـ ـخـ ـخ хъаӀ ~ хаӀ хъ ~ х [χ] ~ [x]
د ـد дал д [d]
ذ ـذ дьал [ð]
ر ـر раӀ р [r]
ز ـز зэун з [z]
س سـ ـسـ سـ син с [s]
ش شـ ـشـ ـش шин ш [ʃ]
ص صـ ـصـ ـص сӀаӀ сӀ [sˤ]
ض ضـ ـضـ ـض дъаӀ къэбэрдей л [dˤ] ~ [ɮˤ]
ط طـ ـطـ ـط тӀаӀ тӀ [tˤ]
ظ ظـ ـظـ ـظ тьӀаӀ [ðˤ] ~ [zˤ]
ع عـ ـعـ ـع Ӏъэин [ʕ]
غ غـ ـغـ ـغ гъаин ~ гаин гъ ~ г [ʁ] ~ [ɣ]
ف فـ ـفـ ـف фаӀ ф [f]
ق قـ ـقـ ـق къаф къ [q]
ك كـ ـكـ ـك каф к [k]
ل لـ ـلـ ـل лам л [l]
م مـ ـمـ ـم мам м [m]
ن نـ ـنـ ـن нун н [n]
ه هـ ـهـ ـه хьаӀ, ӀьаӀ [h]
و ـو уау у [w], [uː]
ي يـ ـيـ ـي яӀ и ~ й [i] ~ [j]


ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]