ЦӀыжьдадэщхьэфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЦӀыжьдадэщхьэфӀыцӀэ
ЦӀыжьдадэщхьэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ЦӀыжьдадэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЦӀыжьдадэщхьэфӀыцӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЦӀыжьдадэщхьэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 562354
NCBI 48890
Poecile palustris

ЦӀыжьдадэщхьэфӀыцӀэ (лат-бз. Poecile palustris) — цӀыжьдадэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щхьэщыгур, жьэгъур фӀыцӀэщ, гъуабжафэ мащӀэ къыщӀэуэу, тхыцӀэр, дамащхьэхэр щхъуэщ. Пщэмрэ щхьэщыбгъухэмрэ хужьщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Ищхъэрэ Америкэм, Еуропэм, Азиэм, Къаукъазым, Сахалин, нэмыщӀ щӀыпӀэхэм щыӀэ мэзхэм. Лъэтэжкъым. Бжьыхьэмрэ щӀымахуэмрэ щыплъагъунущ мэз зэхэпхъахэм, щӀыӀэ щыхъукӀэ къалэ паркхэм, жыг хадэхэм, псыӀуфэ чыцэхэм.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀыжьдадэфӀыцӀэхэр и лъэпкъэгъухэм къагуокӀ Ӏус щылъыхъуэкӀэ къудамэ псыгъуэхэр зэриуӀумкӀэ, жыгыуӀухэм яхуэдэу, Ӏусыр хьэпщхупщхэр, къэкӀыгъэ жылэщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.