ЦӀужьомэлъэфӀыцӀэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ЦӀужьомэлъэфӀыцӀэ
ЦӀужьомэлъэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЦӀужьомэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЦӀужьомэлъэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1817)

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 562129
NCBI 48150

ЦӀужьомэлъэфӀыцӀэ (лат-бз. Phylloscopus collybita) — вэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Мы лӀэужьыгъуэр нэхъ зызубгъуа ращ. Щопсэу Еуропэм, Азиэм, жыгрэ чыцэрэ здэщыӀэ псоми. ТеплъэкӀэ цӀужьомэгъуэжьым ещхьщ. Абгъуэр мащӀэу Ӏэтауэ ещӀ. Къыришыр шыри 5-7-щ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.