ЦӀужьомэгъуэжь

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЦӀужьомэгъуэжь
ЦӀужьомэгъуэжь
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЦӀужьомэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ЦӀужьомэгъуэжь
Латин цӀэр
Phylloscopus sibilatrix
(Bechstein, 1793)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179847
NCBI 48153
Phylloscopus sibilatrix

ЦӀужьомэгъуэжь (лат-бз. Phylloscopus sibilatrix) — вэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И кӀыхьагъыр см. 12-14; дамэ лъэныкъуэр см. 7, 1-8, 1; къешэч г. 10.

ТхыцӀэр гъуэжь-удзыфэ лыдщ, набдзэ гъуэжь лыди иӀэщ. Ныбэ щӀагъыр тэхущ, гъуэжьыфэ къыщӀэуэу.

Здэпсэур[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къаукъазым щогъуалъхьэщ, ауэ нэхъыщхьэу здэпсэур Еуропэращ, мэлъэтэж.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.