ХьэпцӀащхъуэныбэху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ХьэпцӀащхъуэныбэху
ХьэпцӀащхъуэныбэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: ХьэпцӀащхъуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ХьэпцӀащхъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ХьэпцӀащхъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ХьэпцӀащхъуэныбэху
Латин цӀэр
Tachymarptis melba
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 693134
NCBI 670359
Tachymarptis melba

ХьэпцӀащхъуэныбэху (лат-бз. Tachymarptis melba) — хьэпцӀащхъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀэр пшахъуафэ-гъуэбжафэщ, ныбэщӀагъыр хужьщ, кусэ гъуабжэхэр зэпырыкӀыу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Кърымым, Къаукъазым, Ипщэ Къазэхъсэным, Азиэ Курытым къинэмыщӀауэ, Еуропэ КъухьэпӀэм, Африкэм, Азиэм. Щогъуалъхьэ къыр мылъагэхэм. Ди хэгъуэгум щымащӀэщ, мэлъэтэж.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.