ХьэпцӀащхъуэ хэкӀыгъуэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ХьэпцӀащхъуэ хэкӀыгъуэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: ХьэпцӀащхъуэ хэкӀыгъуэр
Латин цӀэр
Apodiformes


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177993
NCBI 8892

ХьэпцӀащхъуэ хэкӀыгъуэр е ХьэпцӀащхъуэ теплъэ хэкӀыгъуэр (лат-бз. Apodiformes) — япэкӀэ мы хэкӀыгъуэм лъэпкъитӀ хагъыхьу щытащ, хьэпцӀащхъуэхэмрэ колибрихэмрэ, иджы колибрихэр хэкӀыгъуэ щхьэху щытхэщ.

ХьэпцӀащхъуэхэр лъэпкъитӀу ягуэш — хьэпцӀащхъуэхэу (лат-бз. Apodidae), хьэпцӀащхъуэ хьэгуагуэхэу (лат-бз. Hemiprocnidae).


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.