Уджэ лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Уджэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Уджэ теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Уджэ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Pteroclidae
(Bonaparte, 1831)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177040
NCBI 56295

Уджэ лъэпкъыр (лат-бз. Pteroclidae) — тхьэрыкъуэ теплъэ хэкӀыгъуэщ. ЛъэпкъигъуитӀрэ лӀэужьыгъуэ 14-рэ къызэщӀеубыдэ. Нэхъыбэу здэщыӀэхэр Еуропэм, Азиэм, Африкэмщ.

Лъэпкъыгъуэхэмрэ лӀэужьыгъуэхэмрэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.