Jump to content

Тхьэрыкъуащхъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тхьэрыкъуащхъуэ
Тхьэрыкъуащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Тхьэрыкъуэ теплъэхэр
Лъэпкъ: Тхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Тхьэрыкъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Тхьэрыкъуащхъуэ
Латин цӀэр
Columba oenas
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177098
NCBI 160229
Columba oenas

Тхьэрыкъуащхъуэ (лат-бз. Columba oenas) — тхьэрыкъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Теплъэр зэфэзэщу щхъуафэщ, ныбэ щӀагъыр нэхъ тэхуфэу, хулъащхьэм плъыфэ къыщӀэуэу, балигъ хъуахэм — пщэ щӀыбым удзыфэ-лыд пщэхъу ныкъуэу къекӀуэкӀыу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

АбгъуэмкӀэ нэхъ къыхех жыггъуанэ здэкуэд мэзыжьхэр, къыр нэпкъ задэхэр. Лъэтэжкъым, бжыгъэкӀэ курытщ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Я Ӏусым къэкӀыгъэ нэмыщӀ хыхьэкъым: хадэхэкӀхэр, удз жылэхэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.