ПсытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ПсытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ
ПсытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Хытхьэрыкъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Хытхьэрыкъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ПсытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766
И щӀыпӀэр
сурэт
Гъубжэ щӀынфыр — здигъуалъхьэр;
гъуабжэ нэхур — щӀымахуэр здырихыр.

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176835
NCBI 8914
Chroicocephalus ridibundus
Larus ridibundus

ПсытхьэрыкъуэщхьэфӀыцӀэ (лат-бз. Larus ridibundus) — хытхьэрыкъуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дамэхэр тхыцӀэр щхъуэщ; пщэр, бгъэр, ныбэр хужьщ; щхьэр, пэр, лъакъуэхэр, гъуафэщ фӀыцӀэм нэхъ хуэкӀуэу, кӀэр фӀыцӀэщ.

Здэпсэур[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Еуропэм, Азиэм, КъуэкӀыпӀэ Жыжьэм и щӀыпӀэ щхьэхухэм щопсэу. Къаукъазым Хы ФӀыцӀэ, Хы МыутӀэ, Хы Къарс я Ӏуфэхэм ущыхуэзэщ. ЩӀымахуэр Ипщэ Еуропэм, Ипщэ Азиэм, Африкэм щырахщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.