Ныбгъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Ныбгъуэ
Ныбгъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэ
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэд теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Ныбгъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Ныбгъуэ
Латин цӀэр
Coturnix coturnix Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 553871
NCBI 9091

Ныбгъуэ (лат-бз.: Coturnix coturnix) — псэушъхьа, бзу, мэзджэд лъэпкъым ящыщ.

Аплъэпlкъыр[гъэтэрэзын | edit source]

Кlыфэм икlыхьагъыр см. 16-20, ихьалъагъыр г. 80-145.

Ицыр пшахъуэфу щыт, шъхьашыгум, кlыбым, кlапэцхэм фlыцlафу, цыху хэпхъауэ щыт, нэкlыбым плъыжьу цыхэр щыт. Хъухэм нэкlур плъыжь-къуафlцlафу щыт, бгъэр плъыжь, жэпкъымрэ тэмакъымрэ фlыцlэ. Анэкlэхэм я жэпкъымрэ тэмакъымрэ пшахъуэфэ, псыфу щыт, бгъэмрэ лъэныкъуитlхэмрэ тет цыхэм гъуабджэ-къуафlцlу хэпхъа ( уэгу ).

Здэпсохэр[гъэтэрэзын | edit source]

Ныбгъуэхэр Еуропэм, Африкэм, Къуэхьапlэ Азиэм, Урысейм къуэкlыпlэ лъэныкъуэмкlэ Байкалым нэс щопсоухэ. Губгъуэхэм иэ къушъхьахэм щопсоу, Шlымахуэкlэ Африкэм Ипшъэ-Къуэхьапlэ Азиэм мэкуэчхэ (Ипшъэ Африкэмрэ Индостанымрэ). Бгъуэ здашъыр, къыздырачыр Еуропэ псомрэ Азиэмрэ, Палестинэмрэ, Ираным, Туркистаным.

Зэрзэпыхьахэр[гъэтэрэзын | edit source]

Удзым къэкlын зэркlидзу, ныбгъуэм кlиин кlедзэ, хъухэм зэзэуэн кlадзэ анэкlэхэм шъхьакlэ. Ябгъуэхэр шlым щашъыр. Анэкlэм дждыкlэ 8-20 хуэдиз егъэтlылъ, я фэр псыфу щыту къуафlцlэ, гъуабджэ яхэпхъауэ. Джэдыкlэхэм махуэ 15-17 тес, хъур хэмыту, изакъуэ къыречыр.

Зэрыпсохэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гуэдзыр щыхъум идей ныбгъуэхэр губгъуэмкlэ хэтысхьан кlадзэри кlэху пчэр мэхъухэ. Куэчын щыкlадзэр шыщхьэIум икlэм щыкlэдзауэ фокIадэм икlэм нэгъунэ. Яшхыр нэхъыбу къэкlыгъэ ( джылэ, тхьампэ-къэтlэпl, гъуэч ), макlыу цlыв lамэ

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]