Нунухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нунухэр
Нунухэр
Aegolius acadicus
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: КӀукӀумяу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀукӀумяу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Нунухэр
Латин цӀэр
Aegolius
Kaup, 1829


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177937
NCBI 56264

Нунухэр (лат-бз. Aegolius) — кӀукӀумяу лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Псэущхьэшх къуалэбзу мыинщ. КӀукӀумяухэм хуэдэщ я теплъэкӀи я инагъымкӀи, ауэ я лъакъуэхэм лъэбжьанэм нэсу Ӏуву цы тетщ.

ЗэхэгъэкӀыгъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.