Нуну

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нуну
Нуну
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: КӀукӀумяу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀукӀумяу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Нунухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Нуну
Латин цӀэр
Aegolius funereus
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177938
NCBI 103375
Aegolius funereus funereus

Нуну (лат-бз. Aegolius funereus) — кӀукӀумяу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Теплъэр гъуабжэ-фӀыцӀафэщ. Щхьэм, дамэхэм ӀэпапӀэ хужь хъурейхэр хэсщ, кӀэ къабзийхэмрэ къабзий пхъашэхэмрэ кусэ хужьхэр тӀурытӀурэкъарох. Ныбэ щӀагъыр хужь-фӀеифэщ. Лъакъуэхэм цы ятетщ лъэбжьанэм нэсу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Урысейм, Къаукъазымрэ абы и щӀыбымрэ къанэмыщӀауэ, хамэ къэрал куэдым я бгылъэ, кхъуакӀэ мэзхэм щопсэу. Абгъуэржыг гъуанэхэм. ДэнэкӀи щыӀэхэр лъэтэжкъым, ауэ мэӀэпхъуэ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусыр адрей кӀукӀумяу лӀэужьыгъуэхэм яйм ещхьщ.

ЛӀэужьыгъуэ къуэдзэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Мы лӀэужьыгъуэм лӀэужьыгъуэ къуэдзибл зэщӀеубыд, ахэр:

  • Aegolius funereus beickianus
  • Aegolius funereus caucasicus
  • Aegolius funereus funereus
  • Aegolius funereus magnus
  • Aegolius funereus pallens
  • Aegolius funereus richardsoni
  • Aegolius funereus sibiricus


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.