МэкъущӀэж

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
МэкъущӀэж
МэкъущӀэж
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МывэкӀэпыс лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МэкъупӀэбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: МэкъущӀэж
Латин цӀэр
Anthus campestris
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178500
NCBI 45804
Anthus campestris

МэкъущӀэж, мэкъухэсбзу е мэкъупӀэбзу (лат-бз. Anthus campestris) — мывэкӀэпыс лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Теплъэр зэрщыту щхъуафэщ, тхыцӀэр пщахъуэ-щхъуафэщ. Ныбэ щӀагъыр хыжь гъуэжьыфэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

МэкъущӀэжхэр щогъуалъхьэ хъупӀэхэм, мэкъупӀэхэм, губгъуэ гъущэхэм, мэз лъапэ гъущэхэм, къурш лъагэхэм нэсу. Щопсэу Къаукъазым нэмыщӀу Ищхъэрэ Африкэм, Еуропэм, Азиэм и щӀыпӀэ щхьэхухэм. Абгъуэ щащӀ гъуэгу хэгъуэщэжахэм я гъунэхэм, былым лъэкъуапӀэхэм, е кумб цӀыкӀухэм. Ди щӀыпӀэхэм мэкъущӀэжыр щыкуэдщ, мэлъэтэж.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.