Jump to content

КӀырыкъщхьэфӀыцӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КӀырыкъщхьэфӀыцӀэ
КӀырыкъщхьэфӀыцӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀырыкъ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КӀырыкъхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КӀырыкъщхьэфӀыцӀэ
Латин цӀэр
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 554227
NCBI 357696
Emberiza melanocephala

КӀырыкъщхьэфӀыцӀэ (лат-бз. Emberiza melanocephala) — унэбзу хэкӀыгъуэ, кӀырыкъ лъэпкъщ.

Хъухэм я щхьэр фӀыцӀэщ; жьэгъур, хулъэр, ныбэр — гъуэжьщ; тхыцӀэр, кӀэпкъыр — гъуабжэ-улъиягъафэ; дамэхэр гъуабжэщ, кусэ хужхэр ирикӀуэу. Анэхэм нэхъ щхъуафэ къащӀоуэ.

Щопсэу Ипщэ-КъуэкӀыпӀэ Еуропэм, Азиэ ЦӀыкӀум. ЩӀымахуэр щырех Индиэм, Пакистэным, Непалым. Къаукъазым щымащӀэщ. Щогъуалъхьэ Хы МыутӀэ, Хы ФӀыцӀэ Ӏуфэхэм я губгъуэ тафэхэм, гъурц гуэрэн зэрызхэр зыхэтхэм, къуэхэм, Ӏуащхьэхэм, мэзӀэрысэ гъунэхэм.


  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.