Къуапэ ГугъэфI

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ZA-WC-kap-vom-flugzeug-1.jpg

Къуапэ ГугъэфI (африк. Kaap die Goeie Hoop, нид.-бз. Kaap de Goede Hoop, порт-бз. Cabo da Boa Esperança, ин-бз. Cape of Good Hope) — дунейм и нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ къуапэ. Ипшэ Африкэ Республикэм хиубыдэ Кап тIыгуныкъуэ и кIэух къуапэ.

Къуапэр Африкэм и ипшэ дыдэ кIэух къапэу щымытми (ипшэ кIэух къуапэр Агулас къуапэращ), ауэ Африкэм и Iуфэр мыбдежым дежщ япэу къуэкIыпIэмкIэ зыгъэзэн щыщIедзэр, Атлантикэм къыхэкIыуи Индиэ хышхуэм кхъухьхэми хэхьэн щыщIадзэр.

Къуапэр Африкэм и ипшэ-къухьэпIэ кIэух пIэщ. Ар къыхигъэщу къуапэ IухьэпIэм деж Iутщ монумент, уздэщыт пIэм и координатхэр уигъэлъагъуу. ГугъэфI къуапэм тIэкIу нэхъ ишхъэрэу пэщылъщ Кейп-Пойнт къуапэ. А къуапэращ маяк «Къуапэ ГугъэфIыр» зытетыр. Ар апхуэдэу щыщытыр, Къуапэ ГугъэфIыр нэхъ япэу щылъми, кхъухьхэм Кейп-Пойнт къуапэм дежщ къекIуэкIын щыщIадзэр.

Кейп-Пойнт къуапэмкIэ долъадэ ИндиэХышхуэм къикI хуабэ уэрыр. Абы къыхэкIыуи Кейп-Пойнт къуапэм деж псым и температурэр нэхъ инщ, къуапэ ГугъэфI зи Iуфэ щIыIэ Бенгал уэр зыблэжым деж нэхъ.

Тхыдэ[гъэтэрэзын | edit source]

1488 гъэм португал хыерс Бартоломеу Диаш, ГугъэфI къуапэм нэс къэсауэ щтащ. Апщыгъуэм абы къуапэ Бур фIищауэ щтащ. Ауэ а цIэр къуапэм къыхуинэну Португалым и пэщтыхьым къуапэм къыхуинэну идакъым.

1497 гъэм Васко да Гамэ, Къуапэ ГугъэфI ерсэкIри, Индиэм кIуэ хы гъуэгу зэIуихауэ щтащ. Абы лъандэри къуапэм ГугъэфIкIэ йоджэ.

Абыхэм нэмыщI къуапэм епхащ Лъатэ Голэнд теухуа легендэр.

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]


Кординатхэр: 34°21′32″ ю. ш. 18°28′21″ в. д. / 34.358889° ю. ш. 18.4725° в. д. (G)