Кейп-Пойнт

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Кейп-Пойнт

Кординатхэр: 34°21′26″ ю. ш. 18°29′51″ в. д. / 34.357222° ю. ш. 18.4975° в. д. (G) Кейп-Пойнт (африк. Kaappunt, ин-бз. Cape Point) — ИАР-м и зы къуапэ.

Кейп-Пойнт къуапэ ГугъэфIым игъусэу Кап тIыгуныкъуэм и ипшэ пIэ кIэухщ. Къуапэр тIэкIу нэхъ къуэкIыпIэкIэ щылъщ ГугъэфI къуапэм елътауэ, Кейптаун къалэ и нэхъ ипшэу. Ар хеубыдэр ИАР-м и КъухьэпIэ-Кап провинциэм.

Еуропэхэм щыщу къуапэм япэу къэсащ португал хыерс Барталамеу Диаш 1488 гъэм.

Къуапэм и Iуфэр джабэу щытщ, къуэкIыпIэмкIэ зэуэ зегъэшри ПцIы хыжьэ къигъэхъу хуэдэу щытщ.

1857 гъэм къуапэм и кIэухым деж, джабэм хэщIыхьауэ маяк ящIащ.

Къуапэр къэралым и Бгы лъэпкъ паркым хеубыдэр, абы къыхэкIыуи къуапэм цIыхухэм я IуэхущIыгъуэхэр а щIыпIэм щрагъэкIуэкIкъым, ар вымпIухэмрэ нэгъуэщI зэмылIэужыгъуэ бзухэмрэ я хъумапIэ пIэуэ зэрыщытым щхьа.

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]