Jump to content

Нидерландхэбзэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нидерландхэбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: de Nederlandse taal, het Nederlands
Къэралхэр: Нидерландхэ, Белгэ, Суринам, ЕЗ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: млн 22
Рейтингыр: 37—48
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропейхэр
Джэрмэн гупыр
КъуэхьэпӀэджэрмэн гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: латин (нидерландхэ хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: nl
ISO 639-2: dut (B); nld (T)
ISO 639-3: nld

Нидерландхэбзэ (de Nederlandse taal, het Nederlands) — индоеуропейбзэхэм ящыщ, джэрмэн бзэ группэм хэту.

Нидерландхэбзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 22 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Нидерландхэм, Белгэм, Суринамым, ЕЗ-м.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.