Кърухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Кърухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къру хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къру лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Кърухэр
Латин цӀэр
Grus
Brisson, 1760


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176175
NCBI 9114

Кърухэр (лат-бз. Grus) — къру лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Дунем и лъэныкъу хъуам (Ипшъэ Америкэмрэ Антарктидэмрэ щымыхъукӀэ) уащыпэщӀохуэ. Я псэупӀэхэр хыкъумхэм, псыпцӀэхэм епхауэ щытщ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.