Къашыргъэгъуабжэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къашыргъэгъуабжэ
Къашыргъэгъуабжэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къэргъей теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къашыргъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къашыргъэгъуабжэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къашыргъэгъуабжэ
Латин цӀэр
Pernis apivorus
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    щӀымахуэр здырихыр


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175454
NCBI 43551
Pernis apivorus

Къашыргъэгъуабжэ (лат-бз. Pernis apivorus) — къашыргъэ лъэпкъщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И инагъкӀэ къуалэбзу курытщ. ТхыцӀэр гъуабжэ-фӀыцӀафэщ, ныбэ щӀагъыр нэхъ хыжьыфэщ, кусэ зэрызхэр зэпекӀуэкӀыу хэсу. И кӀэм фӀыцӀэ кусищ ирокӀуэкӀ.

Здэпсэухэмрэ шэнымрэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Куэду щопсэу Ищхъэрэ Къаукъазымрэ КъаукъазыкӀэмрэ, Урысейм и Еуропэ Ӏыхьэм, Сыбыр мэзхэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэми. Мэлъэтэж. ЩӀымахуэр Африкэм и ипщэ лъэныкъуэм щрех.

Къашыргъэгъуабжэр мэзышхуэхэр фӀыуэ зылъагъу къуалэбзущ. Абгъуэр жыгыщхьэм щещӀ, адрей лӀэужьыгъуэхэм яйхэр къыщиубыди къохъу. Къизышыр анэращ, хъур зэзэмызэ доӀэпыкъуурэ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏус нэхъыщхьэр гъудэбадзэщ, псом хуэмыдэу фӀыуэ ялъагъу хьэдзыгъуэнэ, щӀыбжьэ шыр. Яшх пкӀауэ, щыгъыныхь, атӀанэ — хьэндыркъуакъуэ, шындырхъуо, блэ, къуалэбзу жьгъей, дзыгъуэ.

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.