Къардэныдж

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къардэныдж
урбз. Кардоник

Кординатхэр: 43°47′15.56″ с. ш. 41°45′54.76″ в. д. / 43.787656° с. ш. 41.765211° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 31 км
Псыхъуэм и инагъыр: 70,2 км²
И пэр: ИнжыджцӀыкӀуПсыжь
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Къардэныдж (урбз. Кардоник) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ ИнжыджцӀыкӀум хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 30 хуэдиз мэхъур.