ИнжыджцӀыкӀу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ИнджыджцӀыкӀу
абаз-бз. Йынджьыгь-ЧкӀвын,
урбз. Малый Зеленчук
КӀыхьагъыр: 59 км
Псыхъуэм и инагъыр: 1320 км²
Псыхъуэр: Хы МыутӀэ
КъызхэкӀыр: Аксаутрэ Марыхъуэрэ я зэхэлъэдапӀэ
И пэр: Псыжъ
Псыпэм и щӀыпӀэр: Беломечот станицэм
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс
ЩӀыпӀэтхыпхъэ

ИнджыджцӀыкӀу (аб-бз.: Йынджьыгь-ЧкӀвын, ур-бз.: Малый Зеленчук) — Къэрэчей-Черкесым ежэх псы. СэмырабгъумкӀэ Псыжъ холъадэ.

ИкӀыхьагъыр - 59 км, Мэрыхъуэ игъусу - 123 км. Ишъхърэ Къауказым иде, Мэрыхъуэмрэ Аксаутымрэ щызэхэлъадэм ИнджыджцӀыкӀур кӀедзэ. Езы Аксаутмы хэлъадэхэр Гыды, Къышъкыт, АбыкӀара, Штара, Къэрдэныдж.