Къанжэкъащхъуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къанжэкъащхъуэ
Къанжэкъащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къуаргъ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къанжэкъащхъуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къанжэкъащхъуэ
Латин цӀэр
Cyanopica cyana
Pallas, 1776

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559645
NCBI 193059

Къанжэкъащхъуэ (лат-бз. Cyanopica cyana) — къуаргъ теплъэ лъэпкъым хыхьэ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

И теплъэкӀэ къанжэм щхьэщыкӀкъым, пэмрэ лъакъуэхэмрэ нэхъ кӀэщӀ мыхъумэ. Ныбэр хужьфэу щытщ, тхыцӀэр нэхъ кӀыфӀ, гъуабжафэм нэсыфу. Гъуэбжафэр дамэхэм идежкӀэ щхъуэуэ хохьэ. Щхьэшыгур фӀыцӀэ лыдщ. Дамащхьэхэмрэ кӀэмрэ къащхъуэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

И псэупӀэр лъэныкъуитӀ жыжьэу зэбгырыдзауэ щытщ. Зыр Еуропэм и ипщэ-къухьэпӀэ лъэныкъыуэра (Ибериэ хытӀыгу ныкъуэр), адрер, нэхъ иныр, Азиэм и ипщэ-къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэращ.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Нэхъыщхьэу яшхыр мышхумпӀэ, къэкӀыгъэ жылэ, гъудэбадзэ пӀащэ, хьэпщхупщ, пхъыщхьэмыщхьэ, мэракӀуэ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.