Jump to content

Къамылбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къамылбзу
Къамылбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэнбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къамылбзу
Латин цӀэр
Acrocephalus arundinaceus Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 558408
NCBI 39621
Acrocephalus arundinaceus
Cuculus canorus canorus + Acrocephalus arundinaceus

Къамылбзу (лат-бз. Acrocephalus arundinaceus) — вэд лъэпкъым и нэхъ лӀэужьыгъуэ инхэм ящыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀащхьэр щхъуэ-гъуэжьыфэщ, ныбэ щӀагъыр хужь-фӀеифэщ, гъуэжьыфэ мащӀэ къыщӀэуэу. Нащхъэм къыщыщӀедзэри щхьэбгъухэмкӀэ ирокӀуэ кусэ гъуэжьыфэ кӀыхь.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къамылбзур щопсэу Еуропэм, Азиэм, Аустралиэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэм, мэлъэтэж. Щогъуалъхьэ зи Ӏуфэ зэщӀэкӀа хыкъумхэм, псы инахэм, псыпцӀэхэм я деж. Ди хэгъуэгум щӀымахуэри щрах.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыбэу яшх цӀыв, шейтӀанзешэ, бадзэ, псым и гъунэгъуу щыӀэ нэгъуэщӀ гъудэбадзэ лӀэужьыгъуэхэр; нэхъ мащӀэу — шынакъыкӀ, хьэндыркъуакъуэ шырхэр.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.