Бгъэнбзухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бгъэнбзухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэнбзухэр
Латин цӀэр
Acrocephalus Naumann J.A. & Naumann J. F., 1811


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178667
NCBI 39620

Бгъэнбзу лъэпкъыр (лат-бз. Acrocephalus) — вэд лъэпкъым щыщщ.

Инхэкъым. Я дамэ лъэныкъуэр мм. 56-91. ЛӀэужьыгъуэу 38-рэ къызэщӀеубыдэ, я щхьэщыгум кусэ тэху, тхыцӀэм фӀыцӀафэ ӀэпапӀэхэр ирикӀуэу.

ЛӀэужьыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.