Jump to content

Ипшэ Хышхуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ипшэ Хышхуэ
Инагъыр: 20,327 млн км²
Кууагъ нэхъ иныр: 8428 м
Ипшэ Хышхуэ Уикисурэтылъэм

Ипшэ Хышхуэ — къыхэгъэщхьэхукӀауэ Антарктидэм и хъуреягъ щылъ псым зэреджэ. Абы храгъэубыдэ Щэху, Анталнтикэ, Индиэ хышхуэхэм я ипшэ дыдэ Ӏыхьэхэр. Мыофициалну иныкъуэм деж «етхауанэ хышхуэу» йоджэ.

Ипшэ Хышхуэм адрей хышхуэхэм хуэдэу континенткӀэ е тӀыгукӀэ къыхэгъэща щӀыпӀэ иӀыгъкъым. КъызэращтэмкӀэ абы и инагъыр 20,327 млн км² мэхъу. И нэхъ куу дыдэ пӀэр 8428 метрэ мэхъу.[1].

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]