Ипшэ Хышхуэ

Къыздихар Уикипедиэ
Ипшэ Хышхуэ
Southern Ocean.png
Инагъыр: 20,327 млн км²
Кууагъ нэхъ иныр: 8428 м
Commons-logo.svg Ипшэ Хышхуэ Уикисурэтылъэм

Ипшэ Хышхуэ — къыхэгъэщхьэхукIауэ Антарктидэм и хъуреягъ щылъ псым зэреджэ. Абы храгъэубыдэ Щэху, Анталнтикэ, Индиэ хышхуэхэм я ипшэ дыдэ Iыхьэхэр. Мыофициалну иныкъуэм деж «етхауанэ хышхуэу» йоджэ.

Ипшэ Хышхуэм адрей хышхуэхэм хуэдэу континенткIэ е тIыгукIэ къыхэгъэща щIыпIэ иIыгъкъым. КъызэращтэмкIэ абы и инагъыр 20,327 млн км² мэхъу. И нэхъ куу дыдэ пIэр 8428 метрэ мэхъу.[1].

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]