Индиэ Хышхуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Индиэ Хышхуэ
Инагъыр: 76, 170 млн. км²
Ихуэр: 282, 650 млн. км³
Кууагъ нэхъ иныр: 7729 м
Кууагъ курытыр: 3711 м
Индиэ Хышхуэ Уикисурэтылъэм

Индиэ Хышхуэ — инагъкӀэ ещанэ хышхуэ.

И инагъыр — 76,170 млн. км², ихуэр — 282,650 млн. км³. И кууагъыр 7729 м нос.

Хы тӀыгу нэхъ ин хэтхэр — Мадагаскар, Шри-Ланка, Малдивэ хы тӀыгухэр, Кэморэ хы тӀыгухэр, Сейшэл хы тӀыгухэр

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]