Дыгъургъуу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Дыгъургъуу
Дыгъургъуу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: КӀукӀумяу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КӀукӀумяу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Дыгъургъуухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Дыгъургъуу
Латин цӀэр
Strix aluco Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 177920
NCBI 111821

Дыгъургъуу (лат-бз. Strix aluco) — кӀукӀумяу лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Strix aluco, juv
Strix aluco sylvatica

И пкъым и кӀыхьагъыр см. 45-м носыр. Анэр нэхъ пӀащэщ, хъуми анэми я теплъэр зыщ: фӀыцӀафэ къащӀэуэу гъуэ-гъуабжэщ, нэхэр гъуэжьыфэщ, лъэпхъуамбэхэр фӀыцӀэщ.

Зэрыпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дыгъургъуухэм я гъащӀэр жыгым, мэзым епхащ, бгылъэ, къурш лъапэхэм, жыг хадэхэм уащыхуэзэныщ. И бжыгъэкӀэ курытщ. Щопсэу Еуропэ псом, Ищхъэрэ Африкэм, Хъутейм, Индиэм, Азиэ Курытым. Урысейм и къухьэпӀэ лъэныкъуэ псоум къыщыщӀэдзауэ Сыбырыкум нэс, Къаукъазым мылъэтэжу щопсэу. Абгъуэр щещӀ жыг гъуанэхэм.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусыр нэхъыщхьэу дзыгъуэхэкӀ, къуалэбзу, хьэндыркъуакъуэ, гъудэбадзэ пӀащэ, блэ цӀыкӀу лӀэужьыгъуэхэрщ. ЩэкӀуэн яублэ пшапэр зэрызэхэуэу.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.