Дзэлбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Дзэлбзу
Дзэлбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Дзэлбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Дзэлбзу
Латин цӀэр
Locustella luscinioides Savi, 1824

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 560838
NCBI 68490
Locustella luscinioides

Дзэлбзу (лат-бз. Locustella luscinioides) — дзэлбзу лъэпкъыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀэр гъуэ-гъуэбжафэщ, жьэгъур ныбащхьэ зэхуэдитӀым нэсу хужьыфэщ; джабэхэр, кӀэ щӀагъыр гъуабжэ-гъуэжьыфэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зыщыпсэур чыцэ-къамылылъэ псыӀуфэхэрщ. Еуропэм, Азиэм я ипщэ лъэнъыкъуэ кӀуэдым щопсэу. Ищхъэрэ Къаукъазым нэхъыбэу здалъагъур Псыжъ и Ӏуфэрщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.