Джэдэщ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Джэдэщ
урбз. Гедсиж

Кординатхэр: 43°20′50.54″ с. ш. 41°42′10.9″ в. д. / 43.347372° с. ш. 41.703028° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 4 км
Псыхъуэм и инагъыр: 12 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
КъыхэжыпӀэр: Джэдэщ (Ӏуащхьэ)
И пэр: ТебэрдыПсыжъ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс

Джэдэщ (урбз. Гедсиж) — Урысейм хэт Къэрэшей-Шэрджэсым и щӀыпӀэм хэж псыщ Тебэрдым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм хэт Джэдэщ Ӏуащхьэм къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 5 хуэдиз мэхъур.