Тебэрды (псы)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тебэрды
Сурэт
КӀыхьагъыр: 60 км
Псыхъуэм и инагъыр: 1080 км²
Хэкур: Урысей
ГВР: 06020000112108000001760

Тебэрды (абаз-бз.: Тыпартыб, къэр-балъ-бз.: Теберди, ур-бз.: Теберда) — Ишъхъэрэ Къаукъазым Къэрэшей-Шэрджэс къэралым ежэх псы, сэмырабгъумкӀэ Псыжъ холъадэ.

ЦӀэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И кӀыхьэгъыр км. 60 мэхъур, псыхъуэм и инагъыр км² 1 080. Езы псыр уэру ёжэхыр псыкӀэлъеуэ, псыехуэху хъуурэ. Къаукъаз Ӏуэшъхьэшхуэхэр и къыкӀэжыпӀэ, Псыжъ сэмырабгъумкӀэ хэлъаду.

И псыр зэхэту щыт 55% уэсткӀуэпсым къыхокӀ. Нэхъ ин псыр щыхъур бадзэуэгъуэм – шыщхьэӀум.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

шӀыпӀэтхыпхъэ ХӀХ лъ.