Джэдмышх (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Джэдмышх
урбз. Гедмыш
Сурэт
КъыхэжыпӀэм и пэмыжыжэу

Кординатхэр: 43°43′12.1″ с. ш. 42°50′38.9″ в. д. / 43.720028° с. ш. 42.844139° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 11 км
Псыхъуэм и инагъыр: 40.5 км²
КъыхэжыпӀэр: Джэдмышх Ӏуащхьэ
И пэр: Балъкъыпс
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Джэдмышх (урбз. Гедмыш) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Балъкъыпсым хэлъадэу, Джэдмышх Ӏуащхьэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 11 хуэдиз мэхъур.