Джэдмышх (Ӏуащхьэ)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Джэдмышх
урбз. Гедмиш

Координатхэр: 43°40′53.39″ с. ш. 42°46′49.83″ в. д. / 43.681497° с. ш. 42.780508° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 963 м

Джэдмышх (урбз. Гедмиш) — Урысейм хиубыдэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэт Ӏуащхьэщ, и лъэгагъыр м. 1, 963 хуэдиз мэхъу. Ӏуащхьэм къыщӀож Джэдмышх псыр.