Jump to content

Балъкъыпс

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Балъкъыпс
урбз. Малка
Сурэт
Къалэкыхь деж

Кординатхэр: 43°43′50″ с. ш. 44°16′15″ в. д. / 43.730556° с. ш. 44.270833° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 210 км
Псыхъуэм и инагъыр: 10 000 км²
КъыхэжыпӀэр: Ӏуащхьэмахуэ
И пэр: Тэрч
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр
ГВР: 07020000512108200004118

Балъкъыпс (урбз. Малка) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Тэрчым хэлъадэу, Ӏуащхьэмахуэ къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 200 хуэдиз мэхъур.