Джэджэн

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Джэджэн
урбз. Большой Тегинь

Кординатхэр: 44°13′46.02″ с. ш. 41°20′48.23″ в. д. / 44.22945° с. ш. 41.346731° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 91 км
Псыхъуэм и инагъыр: 155 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
КъыхэжыпӀэр: Ахъмэтыб
И пэр: УэрпПсыжъ
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар край

Джэджэн (урбз. Большой Тегинь) — Урысейм хэт Краснодар крайм и щӀыпӀэм хэж псыщ Уэрпым хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм хэт Ахъмэтыбым къыщӀож, и кӀыхьагъыр км. 90 хуэдиз мэхъур.