Jump to content

Ахъмэтыб

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ахъмэтыб
урбз. Ахмет-Гора

Координатхэр: 44°05′36.61″ с. ш. 40°57′12.33″ в. д. / 44.093503° с. ш. 40.953425° в. д. (G)

ЗдэщыӀэр: Урысей
Къущхьэ зыхэтыр: Къаукъаз тхышхуэ
Лъэгагъэр: 1, 313 м

Ахъмэтыб (урбз. Ахмет-Гора) — Краснодар краймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ хэт Ӏуащхьэщ. И лъэгагъыр м. 1, 313 мэхъур. Къаукъаз тхышхуэм хеубыдэщ, Краснодар краймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ я гъунапкъэм тетщ, Лабэшхуэрэ Лабэжьыйрэ я зэхуакум. Ӏуащхьэм и ищхъэрэ лъэныкъуэм, и лъапэм деж а пситӀыр зэхуэлъадэри Лабэжъ къыщыщӀедзэр.