Jump to content

Вэдыщхъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Вэдыщхъуэ
Вэдыщхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: Вэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Вэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Вэдыщхъуэ
Латин цӀэр
Sylvia communis Latham, 1787


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563188
NCBI 216193
Cuculus canorus canorus + Sylvia communis

Вэдыщхъуэ (лат-бз. Sylvia communis) — вэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Нэхъ цӀыкӀу щхьэкӀэ зэкӀужщ. Хъум и щхьэщыгур щхъуэ-фӀыцӀафэщ, тхыцӀэр щхъуэ-морафэщ. Анэм и щхьэщыгури тхыцӀащхьэри щхъуэ-морафэщ.

Вэдыщхъуэхэр щопсэу Еуропэм (ищхъэрэ дыдэм щымыхъукӀэ), Азиэм и щӀыпӀэ щхьэхухэм, Къаукъазым, Сыбырым, Ищхъэрэ-КъуэхьэпӀэ Африкэм. ЩӀымахуэр ирах Африкэ тропикхэм, Аравиэм, Индиэм.

Щогъуалъхьэ мэз лъапэхэм, мэз гъэуапӀэхэм, къуэхэм, хьэсэ зэпылъыпӀэхэм къыщыкӀ чыцэ гуэрэнхэм. Абгъуэр метрэ ныкъуэ нэхъ лъагэу тыриӀэткъым.


  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.