Jump to content

БзуупцӀэбгъэгуху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
БзуупцӀэбгъэгуху
БзуупцӀэбгъэгуху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Жьыкъан лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Бзугъуабжэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: БзуупцӀэбгъэгуху
Латин цӀэр
Turdus torquatus Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563617
NCBI 357595
Turdus torquatus alpestris

БзуупцӀэбгъэгуху (лат-бз. Turdus torquatus) — бзугъуабжэ лъэпкъэгъум щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хъум и теплъэр гъуабжэ-гъуафэщ, хулъащхьэм кусэ хужь ирокӀуэкӀ. Анэм и теплъэм нэхъ хужьыфэ къыщӀоуэ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЛӀэужьыгъуэм бэуэ ущрохьэлӀэ Къаукъазым, Карпатхэм, КъухьэпӀэ Тыркумэным я бгылъэ мэзхэм. КъанэмыкӀауэ — Еуропэм, Азиэ ЦӀыкӀум, Къажэрым. Мэлъэтэжхэр. Ди хэгъуэгум щӀымахуэр изыхи къахокӀ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.