Бзудамэху

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бзудамэху
Бзудамэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Ббзухьэгуагуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Melanocorypha
ЛӀэужъыгъуэ: Бзудамэху
Латин цӀэр
Melanocorypha leucoptera Pallas, 1811


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 561039
NCBI {{{1}}}

Бзудамэху (лат-бз. Melanocorypha leucoptera) — бзухьэгуагуэ лъэпкъщ, унэбзу хэкӀыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

И щхьэшыгур гъуэ-тэхущ, тхыцӀэр гъуабжэ-пшахъуафэщ, кусэ жьгъейхэр хэлъу. И дамэкӀэ къабзийхэм (къабзий пхъашэхэр) я зэхуэдитӀыр хужьщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Куэду уащыпэщӀохуэ Урысейм и тафэхэм. Къауъказым и тафэ, къум губгъуэхэм щыгъуалъхьэу хуагъэфащэ.

ЩӀымахуэм Къауъказым щыплъагъунущ жыг хадэхэм, мэз лъапэхэм, сэхуран, гуэдз, щӀэп зыщащӀэ хьэсэхэм, псом хуэмыдэу вэнвеищӀэ зыхалъхьам, апхуэдэуи силос мащӀэ гъунэгъухэм, щхьэлхэм екӀуалӀэ гъуэгу гъунэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.