Адэжынэшхуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Адэжынэшхуэ
Адэжынэшхуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Джэдтеплъэхэр
Лъэпкъ: Мэзджэд лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Адэжынэ лъэкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Адэжынэшхуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Адэжынэшхуэ
Латин цӀэр
Francolinus francolinus Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175974
NCBI 9023

Адэжынэшхуэ (лат-бз. Francolinus francolinus) — мэзджэд лъэпкъщ.

Щопсэу Къаукъаз ЩӀыбым, Каспий ипщэм, Хы ФӀыцӀэ лъэныкъуэхэм къыщыщӀэдзауэ Афган Гималай къущхьэхэм я ипщэ щӀыпӀэхэм нэсу — чыцэ, удз зэщӀэкӀахэм, псыпцӀэхэм, хыкъум Ӏуфэхэм я къэмылылъэхэм, бжьэхуц, гъавэ зыщащӀэ хьэсэхэм, уеблэмэ санэху хадэхэм, жыг хадэхэми.

И теплъэкӀэ адэжынэм хуэдизынущ, и инагъыр см. 37-рэ хуэдиз мэхъу кӀыхьагъыр, къишэчыр г. 400-500 хуэдизщ. И фэр мэзджэдхэм я нэхъыбэм хуэдуи къуэлэну щытщ, и щӀыфэ гъуабжэм гъуэжьыфэ кусэ-ӀэпапӀэхэр хэлъу.

ЛӀэужъыгъуэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЛӀэужьыгъуэ къуэдзипщӀу зэхокӀыр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.