Jump to content

ЩӀупхъхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЩӀупхъхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Ӏуфэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Сыр-сыр лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ЩӀупхъхэр
Латин цӀэр
Scolopax
(Linnaeus, 1758)


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176577
NCBI 56298

ЩӀупхъхэр (лат-бз. Scolopax) — сыр-сыр лъэпкъым щыщ лъэпкъэгъущ.

ЛӀэужьыгъуий зэщӀыубыдэ лъэпкъэгъущ, теплъэкӀэ я нэхъыбэм зэщхьху, мэз, чыцэ Ӏувхэм щыпсэухэу.

Лъэпкъэгъум хыхьэ лӀэужьыгъуэхэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.