Щхьэлыкъуэ (псы)

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Щхьэлыкъуэ
урбз. Шалушка

Кординатхэр: 43°29′14.9″ с. ш. 43°27′22.74″ в. д. / 43.487472° с. ш. 43.456317° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 52. 3 км
Псыхъуэм и инагъыр: 101. 1 км²
КъыхэжыпӀэр: Къаукъаз Тхышхуэ
И пэр: Аруан
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Щхьэлыкъуэ (урбз. Шалушка) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Аруаным хэлъадэу, Къаукъаз Тхышхуэм къыхожщ, кӀыхьагъыр км. 53 хуэдиз мэхъур.